Oznámenia pre poľnohospodárov

Výzva pre prevádzkovateľov skladov obilnín

23.04.2018 | Pôdohospodárska platobná agentúra Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava (ďalej len „platobná agentúra“) oznamuje prevádzkovateľom skladov s platným osvedčením o prevádzkovaní verejného skladu podľa .... Zobraziť viac

Oznámenie

23.04.2018 | o zverejnení Príručky k verejnej intervencii obilnín v podmienkach Slovenskej republiky viac informácií. Zobraziť viac

Výzva pre žiadateľov o podporu na poistenie úrody pre rok 2018

23.04.2018 | Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje, že zverejnila Výzvu pre žiadateľov o podporu na poistenie úrody pre rok 2018. . Zobraziť viac

Oznámenie o zverejnení Výzvy č. 28/PRV/2018 pre podopatrenie 1.1

20.04.2018 | Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje, že zverejnila v časti PPA / Podpory / Projektové podpory / PRV 2014-2020 / Výzvy / Opatrenie 1 / Podopatrenie 1.1 Výzvu č. .... Zobraziť viac

Oznámenie o aktualizácii výziev

20.04.2018 | Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje, že aktualizovala na webovom sídle PPA, v časti PPA / Podpory / Projektové podpory / OP RH 2014-2020 / Výzvy na predkladanie ŽoNFP / Opatrenie 2.2. .... Zobraziť viac

VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE DOTÁCIE NA KONTROLU ÚŽITKOVOSTI, TESTOVANIE A ...

20.04.2018 | o poskytnutie dotácie na opatrenie „kontrola úžitkovosti, testovanie a odhad plemennej hodnoty hospodárskych zvierat“ . Zobraziť viac

Informácie o pôdnych mapách

19.04.2018 | Informácie o registri pôdy LPIS sú pre verejnosť dostupné prostredníctvom pôdneho portálu, ktorý prevádzkuje Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum – Výskumný ústav pôdoznalectva a .... Zobraziť viac

Oznámenie pre pestovateľov ozdobnice čínskej

19.04.2018 | Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) ako orgán štátnej správy oznamuje žiadateľom o priame podpory zmenu v nahlasovaní plodiny ozdobnica čínska pre rok 2018.. Zobraziť viac

OZNAM O BLÍŽIACOM SA UZAVRETÍ VYZVANIA Č. TP-A3-2016-02, AKTIVITA 3

19.04.2018 | Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje, že z dôvodu blížiaceho sa vyčerpania disponibilnej alokácie pre vyzvanie č. TP-A3-2016-02, aktivita 3 plánuje ku dňu 31. 5. .... Zobraziť viac

VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE DOTÁCIE NA ZALOŽENIE A VEDENIE PLEMENNEJ KNIHY A ...

18.04.2018 | o poskytnutie dotácie na opatrenie „založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie“ . Zobraziť viac

Informačný seminár pre potenciálnych žiadateľov a prijímateľov z OP RH 2014-2020 v Žiline

18.04.2018 | Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 – 2020 v spolupráci s Informačno-poradenským centrom pre .... Zobraziť viac

VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE DOTÁCIE NA ZABEZPEČENIE ÚČASTI CHOVATEĽOV A ...

18.04.2018 | o poskytnutie dotácie na opatrenie „zabezpečenie účasti chovateľov a pestovateľov na výstavách“ . Zobraziť viac

VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE DOTÁCIE NA KONTROLU ÚŽITKOVOSTI, TESTOVANIE A ...

18.04.2018 | o poskytnutie dotácie na opatrenie „kontrola úžitkovosti, testovanie a odhad plemennej hodnoty hospodárskych zvierat“ . Zobraziť viac

Výzva na predkladanie žiadostí

18.04.2018 | o poskytnutie podpory na účasť spracovateľa na výstave. Zobraziť viac

Výzva pre žiadateľov o podporu na reštrukturalizáciu vinohradov pre vinársky rok 2018/2019

17.04.2018 | Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje, že zverejnila Výzvu pre žiadateľov o podporu na reštrukturalizáciu vinohradov pre vinársky rok 2018/2019.. Zobraziť viac

Výzva pre žiadateľov o podporu na poistenie úrody pre rok 2018

12.04.2018 | -. Zobraziť viac

Začalo tretie kolo prijímania ŽoNFP v rámci otvorenej výzvy 27/PRV/2018 k podopatreniu 19.4

09.04.2018 | Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje žiadateľom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 v rámci otvorenej výzvy 27/PRV/2018 k podopatreniu 19.4, že začalo 3. hodnotiace kolo. .... Zobraziť viac

Príručka pre žiadateľa

06.04.2018 | pre intervenčný nákup sušeného odstredeného mlieka. Zobraziť viac

Oznámenie o vyhlásení nákupu sušeného odstredeného mlieka do verejnej intervencie ...

06.04.2018 | „Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje vyhlásenie nákupu sušeného odstredeného mlieka do verejnej intervencie prostredníctvom verejnej súťaže“.. Zobraziť viac

Výzva č. 24/PRV/2017

04.04.2018 | Pre Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014 – 2020 pre: Opatrenie 4 – .... Zobraziť viac

Sledujte nás