Oznámenia pre poľnohospodárov

Oznam pre prijímateľov podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020

14.08.2018 | PPA oznamuje prijímateľom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že uverejnila Zoznam povinných príloh predkladaných k ŽoP pre: podopatrenie 6. .... Zobraziť viac

Pozvánka na AGROKOMPLEX 2018

14.08.2018 | Pozývame Vás na 45. medzinárodnú poľnohospodársku a potravinársku výstavu AGROKOMPLEX, ktorá sa uskutoční v dňoch 16. – 19. 8. 2018 v Nitre. Naši odborníci sú Vám k dispozícii v pavilóne M1.. Zobraziť viac

Upozornenie PPA k povinnosti prijímateľa v zmluve s dodávateľom uvádzať klauzulu o strpení ...

06.08.2018 | Pôdohospodárska platobná agentúra si dovoľuje upozorniť prijímateľov nenávratného finančného príspevku na povinnosť mať v uzatvorenej zmluve alebo rámcovej dohode s dodávateľom zakomponovanú .... Zobraziť viac

Oznámenie pre prijímateľa NFP o zraniteľných oblastiach v zmysle zákona 136/2000 Z. z. ...

06.08.2018 | Pôdohospodárska platobná agentúra si dovoľuje informovať žiadateľov o nenávratný finančný príspevok na základe výzvy č. 30/PRV/2018, t.j. podopatrenia 4. .... Zobraziť viac

Začalo piate kolo prijímania ŽoNFP v rámci otvorenej výzvy 27/PRV/2018 k podopatreniu 19.4

06.08.2018 | Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje žiadateľom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 v rámci otvorenej výzvy 27/PRV/2018 k podopatreniu 19.4, že prebieha 7. hodnotiace kolo. .... Zobraziť viac

Pôdohospodárska platobná agentúra opätovne získala certifikát potvrdzujúci zavedenie a ...

01.08.2018 | Systém riadenia informačnej bezpečnosti je súbor opatrení zložený z rôznych politík, procesov, organizačných štruktúr, softvérových a hardvérových funkcionalít, ktoré sú zamerané na ochranu .... Zobraziť viac

VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE DOTÁCIE NA ÚČASŤ SPRACOVATEĽA NA VÝSTAVE

27.07.2018 | PPA oznamuje žiadateľom, že zverejnila výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na opatrenie účasť spracovateľa na výstave.. Zobraziť viac

Oznámenie o zmene lehôt na predkladanie ponúk do verejnej súťaže na predaj sušeného ...

26.07.2018 | Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje, že dňa 18. júla vstúpilo do platnosti vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/995 z 12. .... Zobraziť viac

Oznámenie o stanovení minimálnej predajnej ceny sušeného odstredeného mlieka pre 22. ...

24.07.2018 | Európska komisia vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2018/1026 z 19. júla 2018 stanovila minimálnu predajnú cenu sušeného odstredeného mlieka pre 22. .... Zobraziť viac

Oznámenie o počtoch prvonákupcov a prvovýrobcov mlieka

23.07.2018 | PPA zverejňuje hlásenie počtu evidovaných prvonákupcov a prvovýrobcov mlieka a Zoznam prvovýrobcov mlieka k 30. 06. 2018. .... Zobraziť viac

Upozornenie o vykonaní priebežnej aktualizácie LPIS pre kampaň 2018

18.07.2018 | -. Zobraziť viac

Oznámenie o obmedzenom režime - dňa 19.07.2018

18.07.2018 | PPA oznamuje, že dňa 19.7.2018 bude prerušená dodávka elektrickej energie v budove na Hraničnej 12 v Bratislave. Z tohto dôvodu budú zamestnanci ústredia PPA k dispozícii v obmedzenom režime. .... Zobraziť viac

Oznámenie o zverejnení Výzvy č. 30/PRV/2018 pre podopatrenie 4.1, zameranie výzvy: Zavlažovanie

16.07.2018 | -. Zobraziť viac

Oznámenie pre žiadateľov o poskytnutie priamych podpôr na rok 2017 – postup správneho orgánu po ...

13.07.2018 | Pôdohospodárska platobná agentúra informuje žiadateľov o poskytnutie priamych podpôr na rok 2017 o aktuálne prebiehajúcich konaniach a ďalšom postupe správneho orgánu pri vydávaní rozhodnutí po .... Zobraziť viac

Výzva pre žiadateľov o podporu v lesnom hospodárstve na plnenie mimoprodukčných funkcií lesov

13.07.2018 | PPA oznamuje žiadateľom, že zverejnila Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie podpory v zmysle schémy minimálnej pomoci č. .... Zobraziť viac

Vzory formulárov pre priame podpory

12.07.2018 | PPA oznamuje žiadateľom o priame podpory, že v časti Podpory/Priame podpory/Vzory formulárov sú uložené najčastejšie používané formuláre počas kampane, ktoré budú priebežne dopĺňané o nové .... Zobraziť viac

Dňa 12.7.2018 nebude možné získať informácie na telefónnom čísle: 02/52733800

11.07.2018 | Odporúčame využiť možnosť mailovej komunikácie: info@apa.sk. Zobraziť viac

Výzva na predkladanie žiadosti o schválenie operačného programu v sektore ovocie a zelenina

11.07.2018 | PPA vyzýva všetkých žiadateľov na prekladanie žiadostí o schválenie operačného programu v sektore ovocia a zeleniny v termíne do 15. .... Zobraziť viac

Výzva na predkladanie žiadosti o schválenie operačného programu v sektore ovocie a zelenina

11.07.2018 | PPA vyzýva všetkých žiadateľov na prekladanie žiadostí o schválenie operačného programu v sektore ovocia a zeleniny v termíne do 15. septembra 2018. .... Zobraziť viac

Výzva pre žiadateľov o dotáciu na zamestnávanie znevýhodnených pracovníkov vo forme mzdových ...

11.07.2018 | PPA oznamuje žiadateľom, že zverejnila Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v zmysle schémy štátnej pomoci č. SA. .... Zobraziť viac

Sledujte nás