Oznámenia pre poľnohospodárov

Výzva č. 37/PRV/2018 na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu ...

12.12.2018 | Opatrenie 1 – Prenos znalostí a informačné akcie Podopatrenie 1.2 – Podpora na demonštračné činnosti a informačné akcie Podávanie a prijímanie ŽoNFP od 11.12.2018 do: otvorená výzva . Zobraziť viac

Tlačová správa

11.12.2018 | Protikorupčné opatrenia PPA už prinášajú výsledky – Slovensko nepríde o desiatky miliónov eur pre poľnohospodárov • SR sa vďaka protikorupčným opatreniam vyhlo pokute v desiatkach miliónov .... Zobraziť viac

Tlačová správa

10.12.2018 | PPA zefektívnila schvaľovanie podpôr poľnohospodárom. Od decembra ich má schválených už cez 14 000 v celkovej výške 222,5 milióna eur. .... Zobraziť viac

Oznámenie o rozšírení predajného zoznamu na predaj sušeného odstredeného mlieka v rámci ...

07.12.2018 | PPA oznamuje, že na základe vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2018/1879 rozširuje predajný zoznam sušeného odstredeného mlieka. .... Zobraziť viac

Oznámenie pre žiadateľov z výzvy č. 22/PRV/2017 – Podopatrenie 7.4

07.12.2018 | Zaslanie osvedčení o zvolení za starostu obce v podobe úradne osvedčenej fotokópie. Dané oznámenie nájdete v časti: PPA / Pordpory / Projektové podpory / PRV 2014 - 2020 / Oznámenia k PRV . Zobraziť viac

Petícia za vyriešenie tzv. „dvojitých deklarácií“ v užívaní pozemkov v k. ú. ...

06.12.2018 | „Petícia za vyriešenie tzv. „dvojitých deklarácií“ v užívaní pozemkov v k. ú. Liesek, Čimhová a Vitanová – problém fiktívnej deklarácie užívania pozemkov“, v ktorej požadujú vyriešenie problému .... Zobraziť viac

Výzvu č. 36/PRV/2018 na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu ...

06.12.2018 | pre opatrenie 1 – Prenos znalostí a informačné akcie podopatrenie 1.1 – Podpora na akcie odborného vzdelávania a získavania zručností b) vzdelávacie programy nepresahujúce 18 mesiacov Danú .... Zobraziť viac

Harmonogram schvaľovania platieb priamych podpôr za rok 2018

04.12.2018 | PPA oznamuje žiadateľom o priame podpory na rok 2018, že dňom 03.12.2018 pristúpila k distribúcii rozhodnutí na Jednotnej žiadosti na rok 2018. .... Zobraziť viac

Oznámenie o stanovení minimálnej predajnej ceny sušeného odstredeného mlieka pre 28. ...

27.11.2018 | Európska komisia vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2018/1837 z 22. novembra 2018 stanovila minimálnu predajnú cenu sušeného odstredeného mlieka pre 28. .... Zobraziť viac

Oznámenie pre žiadateľov zaradených do záväzku na agroenvironmentálno-klimatické opatrenie a ...

26.11.2018 | PPA oznamuje žiadateľom o platbu na agroenvironmentálno-klimatické opatrenie a ekologické poľnohospodárstvo, ktorí vstúpili do záväzku v roku 2014, že v roku 2019 bude možné požiadať o predĺženie .... Zobraziť viac

Oznámenie pre žiadateľov o zaradenie do opatrenia dobré životné podmienky zvierat v roku 2018

20.11.2018 | PPA oznamuje žiadateľom, ktorí v roku 2018 predložili žiadosť o zaradenie do opatrenia dobré životné podmienky zvierat, že v tomto období pristúpila k administrovaniu oznámení o splnení podmienok .... Zobraziť viac

Aktualizácia č. 2 výzvy č. 27/PRV/2018

19.11.2018 | PPA oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že aktualizovala na webovom sídle PPA, v časti PPA / Podpory / Projektové podpory / PRV 2014-2020 / Výzvy / Opatrenie .... Zobraziť viac

Oznámenie pre žiadateľov o platby na ANC, AEKO a EKO

16.11.2018 | PPA oznamuje žiadateľom o platby na ANC, AEKO a EKO, že na základe predbežného prepočtu dobytčích jednotiek v rámci administratívnej kontroly jednotných žiadostí na rok 2018 zistila podozrenie z .... Zobraziť viac

Systém riadenia CLLD (LEADER a komunitný rozvoj) pre programové obdobie 2014 – 2020, verzia 1.8

16.11.2018 | PPA oznamuje, že zverejnila v časti PPA / Podpory / Projektové podopry / PRV 2014 - 2020 / Usmernenia PPA bol zverejnený dokument Systém riadenia CLLD (LEADER a komunitný rozvoj) pre programové .... Zobraziť viac

Oznámenie riadiaceho orgánu pre Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 k prístupu do portálu ...

15.11.2018 | Z dôvodu posudzovania splnenia podmienok poskytnutia príspevku zo strany miestnej akčnej skupiny (ďalej len MAS) v rámci konania o žiadosti v zmysle § 19 č. 292/2014 Z. z. .... Zobraziť viac

Oznámenie o usmernení Riadiaceho orgánu pre Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 č. ...

14.11.2018 | Usmernenie Riadiaceho orgánu pre Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 č. 3 k aktualizácii stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou v zmysle Systému riadenia CLLD (LEADER a komunitný .... Zobraziť viac

VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE DOTÁCIE NA ZABEZPEČENIE ÚČASTI CHOVATEĽOV A ...

14.11.2018 | PPA oznamuje žiadateľom, že zverejnila Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v zmysle schémy štátnej pomoci č. SA. .... Zobraziť viac

Oznámenie o stanovení minimálnej predajnej ceny sušeného odstredeného mlieka pre 27. ...

13.11.2018 | Európska komisia vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2018/1686 z 8. novembra 2018 stanovila minimálnu predajnú cenu sušeného odstredeného mlieka pre 27. .... Zobraziť viac

Oznámenie pre žiadateľov vo veci uzatvorenia aplikácie GSAA pre rok 2018

13.11.2018 | Vzhľadom na procesy súvisiace so spracovaním jednotných žiadostí na rok 2018 pred schvaľovaním platieb priamych podpôr od 01.12. .... Zobraziť viac

Oznámenie pre žiadateľov o zaradenie a o rozšírenie záväzku agroenvironmentálno-klimatického ...

08.11.2018 | Oznamujeme žiadateľom, ktorí v roku 2018 predložili žiadosť o zaradenie alebo o rozšírenie záväzku agroenvironmentálno-klimatického opatrenia, že PPA v tomto období pristúpila k administrovaniu .... Zobraziť viac

Sledujte nás