Oznámenia pre poľnohospodárov

Oznámenie

14.03.2019 | PPA oznamuje zmenu adresy RP Michalovce platnú od 15.3.2019. Regionálne pracovisko bolo presťahované na adresu Plynárenská 4. . Zobraziť viac

Dodatok č.2 k Príručke pre prijímateľa nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja ...

05.03.2019 | PPA oznamuje prijímateľom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020, že uverejnila v časti PPA/Projektové podpory/PRV 2014-2020/Príručka pre prijímateľa (http://www.apa. .... Zobraziť viac

Výzva pre žiadateľov o zabezpečovanie činností v školskom programe pre školské roky 2019/2020 – ...

04.03.2019 | PPA oznamuje žiadateľom v školskom programe, že zverejňuje Výzvu pre žiadateľov o zabezpečovanie činností v školskom programe pre školské roky 2019/2012 – 2022/2023 a Príručku pre žiadateľov na .... Zobraziť viac

Výzva pre žiadateľov o zabezpečovanie činností v školskom programe pre školské roky 2019/2020 – ...

04.03.2019 | PPA oznamuje žiadateľom v školskom programe, že zverejňuje Výzvu pre žiadateľov o zabezpečovanie činností v školskom programe pre školské roky 2019/2012 – 2022/2023 a Príručku pre žiadateľov na .... Zobraziť viac

Verzia 5.0 Usmernenia MPRV SR č. 4133/2019-640 k nariadeniu vlády SR č. 36/2015 Z. z.

04.03.2019 | ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami viazaných priamych platieb Danú informáciu nájdete v časti: PPA / Priame podpory / Usmernenia. Zobraziť viac

Aktualizácia č. 2 výzvy č. 22/PRV/2017

04.03.2019 | PPA oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že aktualizovala na webovom sídle PPA, v časti PPA / Podpory / Projektové podpory / PRV 2014-2020 / Výzvy / Opatrenie .... Zobraziť viac

Usmernenie MPRV SR č. 3629/2019-640 k nariadeniu vlády SR č. 342/2014 Z. z.

04.03.2019 | ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami oddelených priamych platieb. Danú informáciu nájdete v časti: PPA / Priame podpory / Usmernenia. Zobraziť viac

Oznámenie o zmene termínov na predkladanie ponúk do verejnej súťaže na predaj sušeného ...

25.02.2019 | Európska komisia vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2019/282 z 15. februára 2019, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/2080, pokiaľ ide o lehoty na predkladanie ponúk, .... Zobraziť viac

Oznámenie o stanovení minimálnej predajnej ceny sušeného odstredeného mlieka pre 33. ...

25.02.2019 | Európska komisia vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2019/303 z 21. februára 2019 stanovila minimálnu predajnú cenu sušeného odstredeného mlieka pre 33. .... Zobraziť viac

Oznámenie pre prijímateľov

19.02.2019 | Oznámenie PPA prijímateľom nenávratného finančného príspevku o novom spracovaní záložných zmlúv a výmazu záložného práva.. Zobraziť viac

Zverejnenie Výzvy č. 35/PRV/2019 pre podopatrenie 1.1

14.02.2019 | PPA oznamuje, že zverejnila v časti PPA / Podpory / Projektové podpory / PRV 2014-2020 / Výzvy / Opatrenie 1 / Podopatrenie 1.1 Výzvu č. .... Zobraziť viac

Výzva č. 36/PRV/2018 na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu ...

14.02.2019 | pre opatrenie 1 – Prenos znalostí a informačné akcie podopatrenie 1.1 – Podpora na akcie odborného vzdelávania a získavania zručností b) vzdelávacie programy nepresahujúce 18 mesiacov Danú .... Zobraziť viac

Výzva č. 38/PRV/2019 pre podopatrenie 2.3

14.02.2019 | na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014 – 2020 pre: Opatrenie 2 – Poradenské služby, služby pomoci pri riadení .... Zobraziť viac

Oznámenie o rozdelení žiadateľov o poskytnutie priamych podpôr na rok 2019

14.02.2019 | Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) informuje žiadateľov a záujemcov o poskytnutie priamych podpôr v roku 2019 o rozdelení žiadateľov podľa skupín právnických osôb (PO) a skupín fyzických .... Zobraziť viac

Oznámenie pre konečných prijímateľov pomoci z programu Plán rozvoja vidieka SR 2004-2006

14.02.2019 | Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom pomoci pokračujúcich opatrení z Plánu rozvoja vidieka SR 2004 – 2006.... Zobraziť viac

Oznámenie o stanovení minimálnej predajnej ceny sušeného odstredeného mlieka pre 32. ...

11.02.2019 | Európska komisia vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2019/231 zo 7. februára 2019 stanovila minimálnu predajnú cenu sušeného odstredeného mlieka pre 32. .... Zobraziť viac

Výzva na predkladanie návrhov pre jednoduché a kombinované programy na rok 2019 v rámci ...

04.02.2019 | Pôdohospodárska platobná agentúra vyzýva na predkladanie návrhov pre jednoduché a kombinované programy na rok 2019 v rámci informačných a propagačných akcií týkajúcich sa poľnohospodárskych .... Zobraziť viac

Oznámenie pre žiadateľov vo veci predkladania žiadostí na doplnkovú vnútroštátnu platbu na ...

01.02.2019 | PPA ako orgán štátnej správy oznamuje podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 152/2013 Z. z. .... Zobraziť viac

Oznámenie o termínoch na predkladanie ponúk do verejnej súťaže na nákup sušeného odstredeného ...

29.01.2019 | Európska komisia vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2019/98 z 21. januára 2019, ktorým sa začína nákup sušeného odstredeného mlieka postupom verejného obstarávania, vyhlásila nákup sušeného .... Zobraziť viac

Oznámenie

29.01.2019 | Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že aktualizovala na webovom sídle PPA, v časti PPA / Podpory / Projektové podpory / PRV .... Zobraziť viac

Sledujte nás