Oznámenia pre poľnohospodárov

Oznámenie pre žiadateľov o platby na ANC, AEKO a EKO

16.11.2018 | PPA oznamuje žiadateľom o platby na ANC, AEKO a EKO, že na základe predbežného prepočtu dobytčích jednotiek v rámci administratívnej kontroly jednotných žiadostí na rok 2018 zistila podozrenie z .... Zobraziť viac

Systém riadenia CLLD (LEADER a komunitný rozvoj) pre programové obdobie 2014 – 2020, verzia 1.8

16.11.2018 | PPA oznamuje, že zverejnila v časti PPA / Podpory / Projektové podopry / PRV 2014 - 2020 / Usmernenia PPA bol zverejnený dokument Systém riadenia CLLD (LEADER a komunitný rozvoj) pre programové .... Zobraziť viac

Oznámenie riadiaceho orgánu pre Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 k prístupu do portálu ...

15.11.2018 | Z dôvodu posudzovania splnenia podmienok poskytnutia príspevku zo strany miestnej akčnej skupiny (ďalej len MAS) v rámci konania o žiadosti v zmysle § 19 č. 292/2014 Z. z. .... Zobraziť viac

Oznámenie o usmernení Riadiaceho orgánu pre Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 č. ...

14.11.2018 | Usmernenie Riadiaceho orgánu pre Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 č. 3 k aktualizácii stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou v zmysle Systému riadenia CLLD (LEADER a komunitný .... Zobraziť viac

VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE DOTÁCIE NA ZABEZPEČENIE ÚČASTI CHOVATEĽOV A ...

14.11.2018 | PPA oznamuje žiadateľom, že zverejnila Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v zmysle schémy štátnej pomoci č. SA. .... Zobraziť viac

Oznámenie o stanovení minimálnej predajnej ceny sušeného odstredeného mlieka pre 27. ...

13.11.2018 | Európska komisia vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2018/1686 z 8. novembra 2018 stanovila minimálnu predajnú cenu sušeného odstredeného mlieka pre 27. .... Zobraziť viac

Oznámenie pre žiadateľov vo veci uzatvorenia aplikácie GSAA pre rok 2018

13.11.2018 | Vzhľadom na procesy súvisiace so spracovaním jednotných žiadostí na rok 2018 pred schvaľovaním platieb priamych podpôr od 01.12. .... Zobraziť viac

Oznámenie pre žiadateľov o zaradenie a o rozšírenie záväzku agroenvironmentálno-klimatického ...

08.11.2018 | Oznamujeme žiadateľom, ktorí v roku 2018 predložili žiadosť o zaradenie alebo o rozšírenie záväzku agroenvironmentálno-klimatického opatrenia, že PPA v tomto období pristúpila k administrovaniu .... Zobraziť viac

Výzva pre žiadateľov o podporu na reštrukturalizáciu vinohradov pre vinársky rok 2018/2019

07.11.2018 | PPA oznamuje, že zverejnila Výzvu pre žiadateľov o podporu na reštrukturalizáciu vinohradov pre vinársky rok 2018/2019.. Zobraziť viac

Tlačová správa

26.10.2018 | Pôdohospodárska platobná agentúra ako akreditovaný orgán štátnej správy pre oblasť poskytovania podpory pre pôdohospodárstvo a rozvoj vidieka podľa § 9 v spojení s § 10 ods. 1 písm. a) a písm. .... Zobraziť viac

Oznámenie o stanovení minimálnej predajnej ceny sušeného odstredeného mlieka pre 26. ...

23.10.2018 | Európska komisia vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2018/1571 z 18. októbra 2018 stanovila minimálnu predajnú cenu sušeného odstredeného mlieka pre 26. .... Zobraziť viac

Disponibilné finančné prostriedky v rámci národných projektov a projektov technickej pomoci v ...

22.10.2018 | PPA oznamuje, že v rámci výziev OPRH 2014-2020 aktualizuje ku 22.10.2018 voľnú časť indikatívnej alokácie na jednotlivé výzvy. .... Zobraziť viac

Disponibilné finančné prostriedky v rámci výziev OP RH 2014-2020 ku 22.10.2018

22.10.2018 | PPA oznamuje, že v rámci výziev OPRH 2014-2020 aktualizuje ku 22.10.2018 voľnú časť indikatívnej alokácie na jednotlivé výzvy. .... Zobraziť viac

Oznámenie o stanovení minimálnej predajnej ceny sušeného odstredeného mlieka pre 25. ...

11.10.2018 | Európska komisia vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2018/1484 zo 4. októbra 2018 stanovila minimálnu predajnú cenu sušeného odstredeného mlieka pre 25. .... Zobraziť viac

Aktualizácia č. 2 výzvy č. 32/PRV/2018

09.10.2018 | Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že aktualizovala v časti PPA / Podpory / Projektové podpory / PRV 2014-2020 / Výzvy / .... Zobraziť viac

Rozhodnutie č. 700/2056/2018 R-2018 o schválení žiadosti o vyplatenie pomoci na podporu ...

09.10.2018 | PPA vydala rozhodnutia o schválení žiadosti o vyplatenie pomoci na podporu zlepšenia podmienok pri produkcii a obchodovaní s včelími produktmi na podporný rok 2017/2018 pre žiadateľov SLOVENSKÍ .... Zobraziť viac

Oznámenie o aktualizácii výzvy č. 30/PRV/2018

08.10.2018 | Aktualizácia č. 1 výzvy č. 30/PRV/2018 PPA oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že aktualizovala Výzvu č. .... Zobraziť viac

Začalo deviate hodnotiace kolo prijímania ŽoNFP v rámci otvorenej výzvy 27/PRV/2018 k ...

01.10.2018 | PPA oznamuje žiadateľom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 v rámci otvorenej výzvy 27/PRV/2018 k podopatreniu 19.4, že začalo 9. hodnotiace kolo. .... Zobraziť viac

Oznámenie o stanovení minimálnej predajnej ceny sušeného odstredeného mlieka pre 24. ...

25.09.2018 | Európska komisia vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2018/1267 z 20. septembra 2018 stanovila minimálnu predajnú cenu sušeného odstredeného mlieka pre 24. .... Zobraziť viac

Oznámenie o sfunkčnení informačných systémov PPA

21.09.2018 | PPA si vám dovoľuje oznámiť, že informačné systémy PPA sú opäť funkčné.. Zobraziť viac

Sledujte nás